A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon coffee break, or afternoon tea, often occurs as well. The coffee break originated in the late 19th century in Stoughton, Wisconsin, with the wives of Norwegian immigrants. The city celebrates this every year with the Stoughton...
BẢN CHẤT CỦA XU HƯỚNG BẤT ĐỘNG SẢN ( TĂNG GIÁ – GIỮ GIÁ – TẠO ĐÁY). Giai đoạn tăng giá: Khi có đủ sự kỳ vọng rồi thì điều gì đến sẽ đến – Nhà đầu tư sẽ mua vào các lại Bất động sản và tìm cách bán lại...

Bài viết mới